Tiếng Việt
 • internet leased line
 • Kênh truyền P2p
 • Fiber home
 • SMS Brandname
 • Thuê máy chủ
 • Web hosting
 • Hoa don dien tu
Trang chủ SMS BrandName

Quy định gửi tin

  • Một số lưu ý khi gửi nhận tin nhắn
   - Username/ Password kết nối webservice, set quota liên hệ kỹ thuật Intercom để được cấp
   - Giới hạn gửi tin đi là 495 kí tự, không dấu bao gồm cả khoảng trắng. Không cho phép gửi tin nhắn chứa các ký tự đặc biệt #, &, các kí tự unicode (các kí tự được mã hóa bởi 16 bit ví dụ: Tiếng Việt, kí tự autocorrect từ office …)
   - Có hỗ trợ tin nhắn dài hơn 160 kí tự trong trường hợp cần thiết (tin nhắn dài) hoặc Tiếng Việt, tuy nhiên cách tính tiền sẽ khác so với tin Tiếng Anh không dấu và nhỏ hơn 160 kí tự
   - Đối tác sẽ được cung cấp Quota (Tổng số tin nhắn được gửi) theo yêu cầu khi cần thiết để gửi tin. Tin nhắn sẽ không được gửi đi khi quota đã hết.
   - Khi đối tác gửi tin có trùng ClientId thì chỉ có tin đầu tiên mới được chèn vào bộ đệm để gửi sang nhà mạng, các lần gọi tin tiếp theo với mã ClientId đó sẽ trả về trạng thái gửi của tin đầu tiên.

   Cách tính số bản tin
   -Đối với tin nhắn chăm sóc khách hàng:
         + Từ kí tự 1- kí tự 160 là bản tin thứ 1
         + Từ kí tự 161 – kí tự 306 là bản tin thứ 2
         + Từ kí tự 307 – kí tự 459 là bản tin thứ 3
   -Đối với tin nhắn quảng cáo
         + Từ kí tự 1- kí tự 122 là bản tin thứ 1
         + Từ kí tự 123 – kí tự 268 là bản tin thứ 2
         + Từ kí tự 269 – kí tự 421 là bản tin thứ 3
   Tất cả các tin nhắn quảng cáo đều bị gắn thêm chuỗi 38 kí tự từ chối của nhà mạng

HOTLINE : 0983.695.304